Säännöt

Suomen PEN – Finlands PEN ry

1. Yhdistyksen nimi on Suomen PEN – Finlands PEN ry.

2. Yhdistyksen kotipaikka on Helsingin kaupunki, mutta sen toiminta-alueena on koko Suomi.

3. Yhdistys on suomen- ja ruotsinkielinen. Pöytäkirjakieli on suomi.

4. Yhdistyksen tarkoituksena on kansainväliseen PEN:iin (International P.E.N.) kuuluvana kirjailijain kansallisena keskuksena ylläpitää suhteita toisten maiden PEN-keskuksiin ja niiden jäseniin. Yhdistyksen tarkoituksena kansakuntien välisen keskinäisen yhteisymmärryksen ja kunnioituksen ylläpitäminen. Yhdistys pyrkii parhaan kykynsä mukaan kitkemään pois vihaa rotujen, yhteiskuntaluokkien ja kansojen väliltä sekä toimimaan ihanteenaan ihmiskunta, joka elää rauhassa yhteisessä maailmassaan.

Yhdistys puolustaa ajatusten esteetöntä kulkua kansalaisten sekä eri kansakuntien kesken. Yhdistys vastustaa kaikkea ilmaisun vapauden tukahduttamista omassa maassaan ja yhteiskunnassaan. Yhdistys kannattaa lehdistön vapautta ja vastustaa mielivaltaista sensuuria rauhan aikana. Yhdistyksen käsityksen mukaan hallitusten, johtavien elinten ja laitosten vapaa arvostelu on välttämätöntä maailman kehittymiselle kohti hyvin organisoitua poliittista ja taloudellista järjestystä. Yhdistys vastustaa vapaan lehdistön vääristymiä, kuten väärien tietojen julkistamista, tahallisia valheita sekä tosiasioiden vääristelyä poliittisten ja henkilökohtaisten etujen saavuttamiseksi.

5. Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys

1. tekee aloitteita ja kannanottoja;
2. harjoittaa tiedotus- ja julkaisutoimintaa;
3. järjestää keskustelu-, esitelmä- ja kulttuuritilaisuuksia sekä
4. järjestää muuta vastaavaa tarkoitustaan edistävää, taloudellista voittoa tavoittelematonta toimintaa.

Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi:

1. ottaa vastaan avustuksia, lahjoituksia ja testamentteja;
2. omistaa toimintaansa varten tarpeellista kiinteää ja irtainta omaisuutta.

6. Yhdistyksen jäseneksi voi liittyjä jokainen, joka kuuluu Suomen Kirjailijaliittoon, Finlands Svenska Författareföreningeniin, Suomen Näytelmäkirjailijaliittoon, Finlands Svenska Dramatikerförbundiin, Suomen Arvostelijain liittoon, Suomen kääntäjien ja tulkkien liittoon tai joka muuten on kulttuurielämässä ansioitunut ja sitoutuu toimimaan Suomen PEN:in tarkoitusperien mukaisesti. Jäsenmaksun suuruudesta päättää vuosikokous. Jäsenet hyväksyy hakemuksesta yhdistyksen johtokunta. Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti johtokunnalle tai sen puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksessa merkittäväksi pöytäkirjaan. Yhdistyksen johtokunta voi erottaa jäsenen yhdistyksestä jos jäsen on jättänyt täyttämättä ne velvoitteet, joihin hän on yhdistykseen liittymällä sitoutunut tai on menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut yhdistystä tai ei täytä laissa taikka näissä säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja. Johtokunta voi katsoa jäsenen eronneeksi yhdistyksestä, jos jäsen on jättänyt jäsenmaksunsa maksamatta vuoden ajalta.

7. Yhdistyksen maksuttomat ohjelmatilaisuudet ovat yleisölle avoimia.

8. Yhdistyksen asioita hoitavat yhdistyksen kokous ja johtokunta. Päätökset tehdään yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan puheenjohtajan ääni ratkaisee. Vaaleissa ratkaisee arpa. Sääntöjen muuttamista tai yhdistyksen purkamista koskevista äänestyksistä säädetään erikseen näiden sääntöjen 14. kohdassa. Yhdistyksen johtokuntaan kuuluvat puheenjohtaja, varapuheenjohtaja sekä seitsemän jäsentä, jotka valitaan kolmeksi vuodeksi kerrallaan. Johtokunta on päätösvaltainen jos neljä jäsentä, jompikumpi puheenjohtaja heihin luettuna, on läsnä.

9. Yhdistyksen toiminta- ja tilivuosi on kalenterivuosi.

10. Yhdistys kutsutaan koolle ilmoittamalla siitä johtokunnan lähettämällä yhteiskirjeellä kaikille jäsenille. Vuosikokouksesta ja muista kokouksista on ilmoitettava vähintään kaksi viikkoa ennen kokousta. Yhdistys on kutsuttava koolle, jos vähintään yksi kolmannes (1/3) äänioikeutetuista jäsenistä sitä johtokunnalta kirjallisesti pyytää. Kokouskutsussa on mainittava, mitkä asiat ovat esityslistalla.

11. Yhdistyksen vuosikokous pidetään helmi-maaliskuussa ja se kutsutaan koolle 10. kohdassa mainitulla tavalla. Vuosikokouksessa käsitellään, sen jälkeen kun kokous on todettu sääntöjen määräämällä tavalla kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi ja kaksi pöytäkirjan tarkastajaa on valittu, seuraavat asiat:
1. Johtokunnan laatima vuosikertomus ja tilinpäätös sekä tilintarkastajien lausunto
2. Vahvistetaan tilinpäätös ja päätetään tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä johtokunnalle
3. Määrätään jäsenmaksun suuruus sekä sen kantoaika ja -tapa
4. Käsitellään ja hyväksytään johtokunnan laatima tulo- ja menoarvio
5. Valitaan puheenjohtaja, varapuheenjohtaja sekä johtokunnan jäsenet joka kolmas vuosi
6. Valitaan kaksi varsinaista ja kaksi varatoiminnantarkastajaa
7. Käsitellään tulevan vuoden toimintasuunnitelma
8. Käsitellään vuosikokoukselle osoitetut, vähintään kaksi viikkoa ennen vuosikokousta johtokunnalle esitetyt asiat

12. Yhdistyksen nimen kirjoittaa puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri tai rahastonhoitaja, kaksi yhdessä.

13. Yhdistys voi kutsua kunniajäseniksi yhdistyksen tarkoitusperien hyväksi ansiokkaasti toimineita henkilöitä. Kunniajäseneksi kutsumisesta päättää johtokunnan esityksestä yhdistyksen kokous. Kunniajäsen ei maksa jäsenmaksua.

14. Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta.

15. Jos yhdistys purkautuu, luovutetaan sen jäljelle jääneet varat jollekin tai joillekin yhdistyksen tarkoitusperiä lähinnä edustaville rekisteröidyille kirjallisille yhdistyksille.

16. Muilta osin noudatettakoon voimassa olevan yhdistyslain määräyksiä.

Leave a reply