Verksamhet

I februari år 2017 grundade PENs årsmöte en femte kommitté i sin organisation. Den kallas ”Fackboksförfattarnas och forskarnas kommitté” och har som uppgift att stöda yttrandefriheten för de forskare och fackboksförfattare som i sin yrkesverksamhet utsätts för begränsningar eller till och med hot. Nu har även personer inom denna kategori möjlighet att söka medlemskap i PEN.

Suomen PEN ry – Finlands PEN rf – är en yttrandefrihetsorganisation som grundades år 1928. Den ingår i (PEN International), som grundades redan 1921. I enlighet med sina grundstadgar försvarar och främjar PEN litteratur, yttrandefrihet och konstnärlig frihet, samt förståelse mellan olika nationer och folk. PEN strävar att påverka regeringar, myndigheter och den allmänna opinionen i hela världen i riktning mot dessa ideal.

Finlands PEN följer noga med läget inom yttrandefriheten, anordnar debatter, litterära evenemang samt publicerar ställningstaganden i olika frågor. En viktig uppgift är att via kampanjer stöda de författare och journalister som fängslats på grund av sina åsikter och som Finlands PEN valt till hedersmedlemmar. Finlands PEN deltar i PEN Internationals verksamhet på internationella kongresser, av vilka den viktigaste är den årligen återkommande generalförsamlingen. Finlands PEN samarbetar med PEN-centra i andra länder, under de senaste åren särskilt flitigt med de nordiska och estniska PEN-centren. Sedan år 2012 delar föreningen varje år ut ett yttrandefrihetspris åt en person eller ett samfund som verkat för yttrandefriheten på ett berömvärt sätt.

Enligt den modell som förverkligats inom PEN International, har Finlands PEN fyra kommittéer, som behandlar olika frågor kring yttrandefriheten. Kommittén för förföljda författare verkar för att fängslade författare skall friges. Under de senaste åren har denna kommitté arbetat för grundandet av fristäder (Safe Havens) för hotade författare i Finland. Kommittén för översättning och språkliga rättigheter fokuserar i sin tur särskilt på minoritetsspråk och publicerar texter på olika språk på sin nätsida Fria ord. Kvinnokommittén vill främja skrivande kvinnors yttrandefrihet och arrangerar regelbundet olika evenemang. Fredskommittén verkar för yttrandefrihet och fred. Att erbjuda en plattform för debatter som är fria från konflikter är en grundläggande målsättning inom denna kommitté.

I februari 2017 grundade PENs årsmöte en femte kommitté, Fackboksförfattarnas och forskarnas kommitté, för att stöda vetenskapsskribenternas allt trängre situation och de hot de möter. Nu har också författare inom kunskapsspridning och vetenskap möjlighet att söka medlemskap inom PEN.