Kansainvälisen PENin julkilausuma naisten oikeuksista

Kansainvälisen PENin peruskirjan ensimmäinen ja tärkein periaate kuuluu: ”Kirjallisuus ei tunne rajoja.” Perinteisesti näiden rajojen on ajateltu kulkevan kansojen ja valtioiden välillä.

Samaan aikaan lukuisille naisille eri puolilla maailmaa – ja vielä varsin vähän aikaa sitten lähes kaikille maailman naisille – ensimmäinen, viimeinen ja vaikeimmin ylitettävä raja kulkee vanhempien tai aviomiehen omistaman kodin kynnyksellä.

Ennen kuin naiset voivat saada ilmaisunvapauden ja oikeuden lukea ja kirjoittaa, heillä on oltava liikkumisen vapaus – fyysisessä, sosiaalisessa ja älyllisessä mielessä. Harvassa ovat ne yhteisöt, joissa yksin kulkevaan naiseen ei suhtauduta vihamielisesti.

PENin mielestä naisiin kohdistuva väkivalta kaikissa muodoissaan, niin kodin seinien sisällä kuin julkisessa elämänpiirissä, luo vaarallisia sensuurin muotoja. Tavat, uskonto ja perinne arvotetaan kaikkialla maailmassa toistuvasti ihmisoikeuksia tärkeämmiksi, ja niiden nojalla perustellaan ja puolustellaan naisten ja tyttöjen vahingoittamista.

Kansainvälinen PEN on sitä mieltä, että ihmisen hiljentäminen on samalla hänen olemassaolonsa kieltämistä. Se on eräänlainen kuolema. Ihmiskunta jää paljosta paitsi, jos naisten luovuus ja tietämys ei pääse esiin.

Kansainvälinen PEN kannattaa seuraavia kansainvälisesti tunnustettuja periaatteita:

1. Väkivallattomuus

Naisiin ja tyttöihin kohdistuva väkivalta on lopetettava kaikissa muodoissaan, niin lainsäädännöllinen, fyysinen, seksuaalinen, psykologinen, verbaalinen kuin digitaalinenkin vallankäyttö. On luotava olosuhteet, joissa naiset voivat ilmaista itseään vapaasti, ja kaikki sukupuoleen perustuva väkivalta on tutkittava, rangaistava ja korvattava uhrien kärsimykset.

2. Turvallisuus

Naiskirjailijoita ja naistoimittajia on suojeltava ja heihin kohdistuvaan väkivaltaan ja häirintään puututtava kaikkialla maailmassa ja myös internetissä.

3. Koulutus

Kaikilla koulutusasteilla tulee vallita sukupuolten välinen yhdenvertaisuus, niin että naisilla ja tytöillä on pääsy laadukkaan opetuksen piiriin ja mahdollisuus harjoittaa oikeuttaan lukemiseen ja kirjoittamiseen.

4. Yhdenvertaisuus

Naisten on oltava miesten kanssa yhdenvertaisia lain edessä, kaikenlainen naisten syrjintä on tuomittava ja ihmisten välinen yhdenvertaisuus taattava naiskirjailijoiden aseman parantamisen kautta.

5. Oikeudet

Naisilla on oltava täydet oikeudet vaikuttaa ja toimia kaikilla elämänalueilla: heille kuuluvat kansalaisoikeudet ja poliittiset, taloudelliset, sosiaaliset sekä kulttuuriset oikeudet, niin että he voivat ottaa täysivaltaisina jäseninä vapaasti osaa kaikkiin yhteiskunnan toimintoihin ja tulla tunnustetuiksi mediassa ja kaikissa kirjallisissa ilmaisumuodoissa. Naisilla ja tytöillä on oltava oikeus käyttää kaikkia tiedotusvälineitä ilmaisunvapautensa harjoittamiseen.

6. Taloudellinen tasa-arvo

Naiskirjailijoille ja naistoimittajille on taattava sama taloudellinen vaikutusvalta, samat työllistymismahdollisuudet ja sama palkka kuin heidän mieskollegoilleen ilman minkäänlaista syrjintää.

 

prom dress UK

PEN Tiedotus