Pirita Näkkäläjärvi: Hatretorik och ursprungsbefolkningen samerna

Det har gjorts enbart lite efterforskning i ursprungsbefolkningarnas yttrandefrihet och den hatretorik som riktar sig mot dem. Dessa ämnen har av förståeliga skäl hamnat i skymundan då man prioriterat frågor om självbestämmande och jordrättstvister. Samtliga ursprungsbefolkningar strävar i första hand efter att få bestämma över sig själva, och vad jordrättsmålen beträffar utgör de grunden för att ursprungsbefolkningen ska klara sig som ett eget folk även i framtiden.

Yttrandefriheten går hand i hand med självbestämmanderätten. På sistone har det skett ett paradigmskifte inom den inhemska juridiken: Numera uppfattas ursprungsbefolkningen som ett folk med de rättigheter som tillfaller olika folkslag, hit hör även självbestämmanderätten. Detta innebär att ursprungsbefolkningar borde behandlas likvärdigt med sådana folkslag som bildat statsskick. Ursprungsbefolkningar borde också ha samma rättigheter till yttrandefrihet och möjligheten att leva ett gott liv, fria från hatretorik.

Samerna är ett arktiskt ursprungsfolk som splittrats av fyra nationsgränser (Finland, Sverige, Norge och Ryssland). Det finns bara cirka 10 000 samer bosatta i Finland. Finlands grundlag garanterar officiellt samernas yttrandefrihet. Trots det utgör hatretoriken ett hot mot samernas yttrandefrihet i Finland. Samerna trakasseras både fysiskt och verbalt på offentliga platser i Finland enligt en undersökning av justitieministeriet 2016. Oftast sker påhoppen on-line. Allt som oftast är det fråga om återkommande negativa kommentarer, verbala kränkningar, trakasserier och förödmjukelser, öknamn, samt att samerna tystas ner eller begränsas vad beträffar deras möjligheter att delta i samhället.

Eftersom samerna är en liten etnisk minoritet och ett ursprungsfolk behöver de allierade. Här följer en lista som hjälper dig att identifiera den hatretorik som riktas mot samerna för att på så vis kunna bli
en bättre bundsförvant. Listan är baserad på min magisterexamen om hoten mot samernas yttrandefrihet i Finland (London School of Economics 2017).

Samerna tystas ner:

Majoritetsbefolkningen försöker tydligt tysta ner samerna, särskilt på nätet. Nedtystningen är politiskt motiverad och uttrycks genom hatretorik, trakasserier och till och med mordhot. Hatretoriken har blivit ett nytt normalläge: nedvärderande eller förminskande kommentarer, mobbning och förödmjukelser leder till ett laddat diskussionsklimat med samerna i fokus. Speciellt samekvinnorna lider som ett resultat av hatretorik.

Samerna förödmjukas i media:

Samerna beskrivs som mindre värda, mindre självständiga och jämlika deltagare i det offentliga livet än majoritetsbefolkningen. Oftast är det fråga om stereotypa framställningar med rasistiska förlagor till exempel i sketchprogram på teve, i media, resereportage eller -marknadsföring. Samerna presenteras som primitiva, smutsiga, griniga, barnsliga och nedsupna. Dessa stereotyper som sprids i media är ingen oskyldig lek, de visar minoriteten var skåpet ska stå och cementerar rådande asymmetriska maktstrukturer.

Samerna avfärdas som icke-trovärdiga:

Man avfärdar ofta samernas åsikter utan att bedöma deras trovärdighet. Detta gäller både enskilda samer som samernas offentliga beslutande organ Sametinget. Man anklagar samerna för att vara partiska med hänvisning till deras etniska bakgrund. Politiskt aktiva samer förminskas. Samerna förväntas vara av samma åsikt, att ha gemensamma riktlinjer likt ett politiskt parti. På så vis fråntas samerna sin rätt att tala om sådana saker som berör dem och vara experter på sina egna områden. En konsekvens av detta är att den offentliga debatten inte tar samerna på allvar, vilket i sin tur innebär att majoritetssamhället på sätt och vis kommer undan med att slå dövörat till då man inte behöver beakta en kultur som stämplats som mindre berättigad.

Desinformation om samerna:

Trots att Finlands skolsystem är högt ansett har det finska samhället en mycket begränsad uppfattning om samerna. Den information som finns är oftast felaktig och bygger på populistisk och högerextrem retorik istället för äkta kunskap. Bland annat hävdar man att fjällsamerna är invandrare som utgör en elit som förtrycker och hindrar andra minoritetssamer från att delta i politiska sammanhang. I och med att dylika falska påståenden om samerna bygger på rådande fördomar framstår de som trovärdiga. Med andra ord kan man säga att desinformationen om samerna påverkar det finska samhället på ett påtagligt sätt. Majoritetssamhället i norra Finland sprider också medvetet desinformation om samerna i ett försök att försvaga deras politiska ställning.

Förstörelsen av samisk epistemologi:

Koloniala samhällen har effektivt förstört ursprungsfolkens kunskapskällor. Så är
det även i Finland där man kan tala om en karakteristisk bosättarkolonialism. Grunden till det finska samhället är en enhetligt finsk världsuppfattning som osynliggör samerna. Vad samhällsstrukturer gäller, lyser samerna med sin frånvaro i allt från utbildning till hälsovård. Trots detta har den samiska världsuppfattningen överlevt, den har till och med blivit mer synlig, speciellt på nätet. Majoritetssamhället lider ändå av såväl kunskapsbrist som bristande förståelse för samernas situation. Dessa grundläggande skillnader civilisationerna emellan, leder till kommunikationssvårigheter, och skapar en situation som i värsta fall kan utmynna i bland annat hatretorik och vredesutbrott.

Pirita Näkkäläjärvi

Pirita Näkkäläjärvi har specialiserat sig på frågor om samernas och andra ursprungsbefolkningars rättigheter.

PEN Tiedotus