SFP:s svar på Finlands PEN:s Riksdagsvaltent

Riksdagsvaltent 2015

 

Svenska folkpartiets svar på våra frågor
(hela Finlands PEN:s enkätförfrågan kan läsas här på svenska):

 

1. FN:s deklaration över mänskliga rättigheter och yttrandefrihet

Känner ni till vad FN:s deklaration innehåller?

Artikel 19 fastslår bland annat att var och en har rätt till åsiktsfrihet och yttrandefrihet.

Vad uppfattar ni som det största hotet mot yttrandefriheten i Finland just nu?

Yttrandefriheten är bra i Finland. Det största hotet är att yttrandefriheten missbrukas av hatprat. Yttrandefriheten får inte missbrukas och strida mot andra av FN:s deklarations artiklar, som exempelvis att äventyra en persons rätt till liv, frihet och personlig säkerhet eller bidra till angrepp på en annan persons heder eller sitt anseende. Rasistiska påhopp kan naturligtvis inte heller tolereras i yttrandefrihetens namn.

 

2. Yttrandefriheten och religionen

Är ert parti redo att diskutera paragrafens upphävande i Finland?

Ifall ni understöder paragrafens omformulering, hur skulle den formuleras?

Ifall ni vill bevara paragrafen så hur motiverar ni det?

Uppskattingen är att det inte finns en konflikt mellan yttrandefriheten samt religions- och åsiktsfriheten och kriminalisering av brott mot religionsfreden. Yttrandefriheten och skydd av religiösa känslor är inte i konflikt varken då det gäller grundlagen eller deklarationer för mänskliga rättigheter. Skydd av båda är motiverat. Det behövs inte lagändringar.

 

3. Den kulturella mångfalden

Det svenska språket i Finland

Hur viktigt är bevarandet av tvåspråkigheten för ert parti och på vilket sätt vill ni befrämja tvåspråkigheten i fortsättningen?

Ett levande tvåspråkigt Finland är en fråga för hela nationen och det har alltid varit en central fråga för SFP. Finskan och svenskan är en naturlig del av den finländska identiteten och servicen ska tryggas på̊ bägge nationalspråken. Finländarna behöver fler språk, eftersom språkkunskaper är en konkurrensfördel och en rikedom. Vi ska aldrig ställa språk mot varandra. Vi ska inte heller begränsa de ungas arbetsmöjligheter med ett snävt språkutbud. För att Finland också i framtiden ska ha två levande nationalspråk krävs en aktiv politisk bevakning och vilja att förstå varandra. Arbetet med nationalspråksstrategin är ett led i detta och ska verkställas på bred front. Det svenska i Finland ska vara inkluderande och öppet. För att ge jämlika möjligheter för våra barn vill vi även se att språkundervisningen i det andra inhemska språket tidigareläggs och att språkbadsundervisningen utökas.

Vad är er ståndpunkt i fråga om experimentet där man undersöker territoriella alternativ för studierna i svenska språket?

Vi stöder inte experimentet. Vi har tidigare, exempelvis gällande studentsvenskan, sett att experiment lett vidare till verklighet.

Same

Vilket är ert partis ställning till ILO 169-avtalet?

SFP stöder en ratificering och har varit det pådrivande partiet i ratificeringen av ILO-konvention 169. Riksdagens och särskilt Socialdemokraternas inställning till minister Henrikssons beredda lagförslag är sorgligt.

Vad gör och kommer ert parti att göra för att befrämja existensmöjligheterna för samernas rättigheter, kultur och språk?

Vi har ett stort ansvar för vår ursprungsbefolkning, samerna och de samiska språkens och kulturernas framtid i vårt land. SFP är och har även tidigare varit en aktiv pådrivare i arbetet för samernas rättigheter. Vi vill fortsätta föra ILO-konvention169 vidare och vi anser också att Sametingslagen bör uppdateras på så sätt att man respekterar såväl självidentifikation som gruppidentifikation. Riksdagen kan inte köra över samerna i denna fråga. Vi inkluderar och välkomnar samer i SFP. Vi vill se att samernas rätt till sin kultur, sina språk och sina traditionella näringar tryggas och stärks.

 

4. Fristäder och fri rörlighet

Fristadsnätverket

Vilka slags möjligheter ser ni för utvecklandet av ett fristadsnätverk?

Då det sker övertramp på mänskliga rättigheter finns det stor risk att pressfriheten är hotad samt därmed även demokratin. Författare och journalister på flykt måste få stöd i deras arbete exempelvis genom moderna tekniska lösningar för att kunna fortsätta sitt arbete. Journalister och författare som tvingats på flykt kan även vara i behov av tillfälliga fristäder. Av olika orsaker måste människor ibland ofrivilligt lämna sina hemländer. Finland ska vara öppet och välkomnande gentemot människor i behov av hjälp och skydd. Finland kunde gott här ta ett större ansvar än vi gör idag.

De papperslösas hälsovård

Vilken ställning tar ert parti till organiserande av papperslösa personers hälsovård?

Borde framställningen kompletteras eller förändras – ifall så på vilket sätt?

Att lagförslaget om papperslösas rätt till hälsovård förföll i riksdagen anser vi vara tragiskt. Propositionen skulle ha förbättrat papperslösa personers svåra situation. Särskilt skulle detta ha gällt barn och gravida kvinnor. Vi vill att förslaget ska gå vidare, men anser också att det ytterligare bör utvecklas så att det ger alla papperslösas rätt till hälsovård och utbildning. Propositionen som föll skulle ha varit ett första steg på vägen, men vi behöver göra ännu mer.

 

5. Nätförföljelse och nätspionage

Vilken ställning tar ert parti till nätövervakningslagen?

Vilka slags medel ser ni som möjliga för att bevara medborgarnas trygghet och yttrandefrihet utan att individens rättigheter kränks?

SFP anser det vara viktigt att det skapas en författningsgrund för underrättelse. Till de delarna som arbetsgruppens betänkande är enhälligt ser vi också att det är klart att man kan gå vidare i beredningen. Det här gäller bland annat underrättelseverksamheten utomlands, som vi idag inte har någon lagstiftning om.

SFP ser behovet att trygga myndigheternas verksamhetsmöjligheter vad gäller bekämpning av allvarlig brottslighet på internet. Därav bör man hitta en lösning där dessa behov kan tillgodoses samtidigt som medborgarns integritet och rättigheter kan tryggas. I flera andra nordiska och europeiska länder har man lyckats stifta dylika lagar med respekt för Europeiska människorättskonventionen.

SFP instämmer med arbetsgruppens enhälliga ståndpunkt att det finns ett behov för finska säkerhetsmyndigheter att ha befogenheter för utlandsunderrättelse för att skaffa information om personer och informationssystem.

SFP anser det även vara viktigt att lagstiftningen inte skadar näringslivets verksamhetsförutsättningar och välkomnar därför arbetsgruppens grundliga utredning om effekterna av dylik lagstiftning i referensländer. Vi anser att det är essentiellt att det finns tillräckliga kontrollmekanismer ifall befogenheter av denna karaktär tillges civila eller militära myndigheter.

Myndigheterna bör ha tillräckliga befogenheter för att kunna garantera nationens säkerhet och i dagens läge innebär att det finns ett behov att skapa en lagstiftning berörande underrättelse.

SFP instämmer med arbetsgruppen berörande behovet av att ett oavhängigt tillståndsförfarande fogas till underrättelse i datatrafiken ifall sådana befogenheter införs, samt berörande behovet av ett oavhängigt tillsynssystem för såväl datatrafikunderrättelse som utlandsunderrättelse. Sekretesskyddet för konfidentiella meddelanden, som har tryggats för oss alla i form av en grundläggande fri- och rättighet bör beaktas under lagberedningen. Det måste garanteras att dylik underrättelse endast riktas mot allvarliga hot mot nationella säkerheten. För att garantera effektiv kontroll vore det ändamålsenligt att koncentrera befogenheterna till en myndighet för att underlätta tillsynen av verksamheten.

På vilket sätt borde fallet Edward Snowden lösas?

Det är ett fall för myndigheter och beslutsfattare i USA att kommentera.

 

6. Mervärdesskatt

Vilken ställning tar ert parti till mervärdebeskattningen av böcker, tidningar och elektroniska böcker samt ljudböcker?

Vi borde ha ett enhetligt system som behandlar all media och alla publikationer lika.

PEN Tiedotus