Förnedring av religion och yttrandefrihet

I samband med Muutos 2011-partiets musikkväll 28.1. under rubriken Crushing the Balls of Muhammad har bandet Frostbitten Kingdom i slutet av sin konsert rivit sönder Koranen och  offentligt skymfat islams heliga bok genom att skicka runt den bland publiken.

Relationen mellan förnedring av religion och yttrandefrihet är en knepig fråga runt om i världen. Finlands PEN:s ställning är att vi måste avstå från att kriminalisera förnedringen av religion. Den centrala utgångspunkten är dock fortfarande den att envar bör garanteras rätt att utöva sin religion utan att bemötas av diskriminering eller vilka som helst former av aggression. Den rådande lagstiftningen och de internationella avtalen garanterar trosfriheten och skyddar medborgare från hatiskt förtal och andra brott. Internationella PEN:s globala nätverk oroar sig därför för de planer på att medelst internationella avtal förbjuda förnedring av religionen som har förberetts inom FN:s instanser.

PEN anser att de mänskliga rättigheterna skyddar människor som individer, inte institutioner eller religioner. Då skymfning av religioner kriminaliseras förhindras på ett märkbart sätt en kritisk diskussion av sådana människorättsbrott som äger rum just i skydd av religioner. Därmed erbjuds också extremrörelser en möjlighet att i offentligheten uppträda som yttrandefrihetens martyrer. Det är just en sådan här position som Muutos 2011-partiet  försöker placera sig i.

Den interna situationen i Iran visar till exempel på vilket sätt en kriminalisering av religionsskymfning snarare erbjuder regeringarna möjligheter att effektivera sina maktutövanden gentemot medborgare än att värna om deras rättighet att utöva sin religion.

Att förstöra en bok innebär dock en strävan till maximal censur. Litteraturen är mänsklighetens gemensamma egendom. Boken är  ett medel för kommunikation och gemensamt liv och ett centralt element  inom varje civilisation. Förintaren av boken ansluter sig till den grupp som år 1933 i Berlin tände på det första bokbålet.

PEN:s centrala målsättning är att befrämja dialog och ömsesidig förståelse samt betona det människovärde som tillhör envar oberoende av den religion som individen bekänner sig till. Finlands PEN motsätter sig skarpt Muutos 2011-partiets smaklösa provokation.

Lauri Otonkoski

Ordförande

Finlands PEN

PEN Tiedotus