Kokoomus Suomen PEN:in Eduskuntavaalitentissä

Eduskuntavaalitentti 2015

Kokoomus vastasi kysymyksiimme seuraavasti

(lue Suomen PEN:in kysely kokonaisuudessaan saatteiden kera):

 

1. YK:n ihmisoikeuksien julistus ja sananvapaus

Tiedättekö, mitä YK:n julistus pitää sisällään?

Ihmisoikeuksien yleismaailmallinen julistus muodostaa perustan kansainvälisille ihmisoikeuksille, joten on tärkeää tuntea sen sisältö.

Mikä on mielestänne suurin uhka sananvapaudelle Suomessa tällä hetkellä?

Sananvapaus on Suomessa tällä hetkellä hyvällä tasolla. Meidän tulee varmistaa, että tilanne pysyy hyvänä myös tulevaisuudessa.

 

2. Sananvapaus ja uskonto

Onko puolueenne valmis keskustelemaan pykälän kumoamisesta Suomessa?

Keskustelua asiasta voidaan käydä.

Jos kannatatte pykälän uudelleenmuotoilua, miten sitä tulisi muokata?

Jos haluatte säilyttää pykälän, millä perustelette sitä?

Nykyinen pykälä ei estä asiallista uskonnollisten yhdyskuntien arvostelua.  Pykälän mukaan uskonnollisen yhteisön arvostelu ivallisessakin muodossa on sallittua, kunhan siihen sisältyy asiallisia perusteita. Tällä perusteella pykälää ei ole tarvetta kumota.

 

3. Kulttuurinen monimuotoisuus

Ruotsin kieli Suomessa

Kuinka tärkeää kaksikielisyyden turvaaminen on puolueellenne ja toimenpiteillä edistätte kaksikielisyyttä jatkossa?

Kokoomukselle on tärkeää turvata ruotsin kielen asema maassamme. Kannattamme kaksikielisyyttä ja pidämme toisen kotimaisen kielen opiskelua koulussa tärkeänä. Molempien kotimaisten kielten osaaminen ja siihen liittyvän kulttuurin tunteminen on osa yleissivistystä. Kokoomuksessa on eri näkemyksiä ruotsin kielen pakollisesta opiskelusta, mutta puoluekokouksessa on hyväksytty molempien kotimaisten kielten pakollisuutta kannattava aloite.

Mikä on kantanne kokeiluun, jossa tutkitaan alueellisia vaihtoehtoja ruotsin kielen opiskelulle?

Kokoomuksen eduskuntaryhmä jakaantui vahvasti, kun eduskunnassa äänestettiin alueellisista kokeiluista kielivalikoiman laajentamiseksi ilman velvoittavaa toisen kansalliskielen opiskelua. Kunnioitamme eduskunnan päätöstä ja tuemme selvitystä alueellisten kokeilujen aloittamisesta. Tulevaisuudessakin on huomioitava se, että virkakelpoisuus vaatii toisen kotimaisen kielen osaamista. On huolehdittava siitä, etteivät nuoret sulje itseltään uravaihtoehtoja pois ennenaikaisesti. Kielten opiskelu olisi hyvä aloittaa mahdollisimman varhain ja antaa mahdollisimman paljon tukea toisten kulttuurien ymmärtämiseen läpi koko opinpolun.

Saame

Mikä on puolueenne kanta ILO 169 -sopimukseen?

Kokoomus oli hallituksessa antamassa ILO 169 -sopimuksen ratifiointiesitystä eduskunnalle. On tärkeää huolehtia siitä, ettei eriarvoisteta Pohjois-Suomen eri väestöryhmien yhdenvertaista asemaa. Vuosisataisen yhteiselon väliin ei tule lyödä kiiloja.

Mitä puolueenne tekee ja tulee tekemään saamelaisten oikeuksien, kulttuurin ja kielten elinvoimaisuuden edistämiseksi Suomessa?

Kokoomus on sitoutunut perustuslain kirjaukseen, jonka mukaan saamelaisilla alkuperäiskansana on oikeus ylläpitää ja kehittää omaa kieltään ja kulttuuriaan. Tehtävillä toimenpiteillä tulee turvata tämän oikeuden toteutuminen myös tulevaisuudessa.

 

4. Turvapaikat ja vapaa liikkuvuus

Turvakaupunkiverkosto

Millaisia mahdollisuuksia näette turvakaupunkiverkoston kehittämiselle?

Turvakaupunkiverkoston soveltumisesta Suomeen ja sen aiheuttamista kustannuksista voidaan käydä keskustelua tulevaisuudessa.

Paperittomien terveyspalvelut

Mikä on puolueenne kanta paperittomien henkilöiden terveyspalveluiden järjestämiseen?

Kokoomus kannatti keväällä eduskunnassa käsittelemättä jäänyttä hallituksen esitystä. On perusteltua, että myös välttämättömiä palveluita tarjotaan esimerkiksi lapsille ja raskaana oleville naisille, samalla on kuitenkin seurattava tilanteen kehittymistä, jos palvelujen laajentuminen veisi kohtuuttomasti resursseja terveydenhuollolta tai jos se lisää laitonta maahanmuuttoa.

Tulisiko esitykseen tehdä lisäyksiä tai muutoksia – jos pitäisi, niin millaisia?

 

5. Verkkoseuranta ja -vakoilu

Mikä on puolueenne kanta verkkovalvontalakiin?

Turvallisuusviranomaisten pitää pystyä toimimaan siellä, missä rikolliset ja terroristit toimivat. Tästä syystä Kokoomus kannattaa verkkovalvonnan kehittämistä.

Millaisia keinoja näette kansalaisten turvallisuuden ja sananvapauden suojelemisessa yksilön oikeuksia loukkaamatta?

Perusoikeuksien välinen punninta edellyttää aina tarkkaa harkintaa ja jonkin perusoikeuden rajoittamiselle on olemassa tiukat rajoitukset. Sekä ihmisten turvallisuus että sananvapaus ovat tärkeitä oikeuksia, joiden molempien täytyy Suomessa toteutua. Esimerkiksi verkkovalvonnan osalta on keskeistä lain tasolla määritellä selkeästi viranomaisten toimivaltuudet.

Miten Edward Snowdenin tapaus tulisi ratkaista?

Kokoomus ei puolueena ota kantaa yksittäiseen tapaukseen.

 

6. Arvonlisävero

Mikä on puolueenne kanta kirjojen, lehtien ja sähkö- ja äänikirjojen arvonlisäverotukseen?

Kokoomus kannattaa tällä hetkellä voimassa olevaa painettujen kirjojen 10 prosentin arvonlisäveroa. Digitalisaation vauhdittamiseksi myös e-kirjojen ALV tulisi laskea samalle tasolle.

PEN Tiedotus