Keskusta Suomen PEN:in Eduskuntavaalitentissä

Eduskuntavaalitentti 2015

 

Keskusta vastasi kysymyksiimme seuraavasti

(lue Suomen PEN:in kysely kokonaisuudessaan saatteiden kera):

 

1. YK:n ihmisoikeuksien julistus ja sananvapaus

Tiedättekö, mitä YK:n julistus pitää sisällään?

Mikä on mielestänne suurin uhka sananvapaudelle Suomessa tällä hetkellä?

YK:n ihmisoikeuksien julistuksen sisältämät säännöt ovat vakiintuneet osaksi kansainvälistä oikeutta. Ne muodostavat pohjan kaikille keskeisille ihmisoikeussopimuksille. Julistuksen ensimmäinen ja tunnetuin pykälä muistuttaa kaikkien ihmisten syntyvän vapaina ja tasavertaisina arvoltaan sekä oikeuksiltaan. Julistus pitää sisällään myös tärkeän 19. artiklan mielipiteen- ja sananvapaudesta. Kyseessä on ihmisoikeus, joka kuuluu jokaiselle, mutta joka on tänä päivänä maailmalla kaikkea muuta kuin itsestäänselvyys.

Suuria uhkia sananvapaudelle Suomessa ei tällä hetkellä ole. Sananvapaus on kuitenkin niin arvokas asia, että sitä pitää puolustaa kaikilla tavoin.

 

2. Sananvapaus ja uskonto

Onko puolueenne valmis keskustelemaan pykälän kumoamisesta Suomessa?

Jos kannatatte pykälän uudelleenmuotoilua, miten sitä tulisi muokata?

Jos haluatte säilyttää pykälän, millä perustelette sitä?

Keskusta on valmis keskustelemaan jumalanpilkkapykälästä. Sitä on käytetty Suomessa varsin harvoin.

 

3. Kulttuurinen monimuotoisuus

Ruotsin kieli Suomessa

Kuinka tärkeää kaksikielisyyden turvaaminen on puolueellenne ja toimenpiteillä edistätte kaksikielisyyttä jatkossa?

Mikä on kantanne kokeiluun, jossa tutkitaan alueellisia vaihtoehtoja ruotsin kielen opiskelulle?

Suomi on kaksikielinen maa ja ruotsin kielen asema on turvattu perustuslaissa ja muussa lainsäädännössä. Keskusta katsoo, että myös koulutuksen ja opetuksen kautta tulee huolehtia kielilainsäädännön käytännön toteutuksesta.

Keskusta on esittänyt kokeilua, jossa kunnat voisivat Itä-Suomessa tarjota alueellisiin tarpeisiin perustuen mahdollisuutta valita B-kieleksi venäjä toisen kotimainen kielen sijaan.

Saame

Mikä on puolueenne kanta ILO 169 -sopimukseen?

Mitä puolueenne tekee ja tulee tekemään saamelaisten oikeuksien, kulttuurin ja kielten elinvoimaisuuden edistämiseksi Suomessa?

Saamelainen kulttuuri ja saamelaiset kielet ovat asioita, joista meidän suomalaisten on oltava ylpeitä. Keskusta tukee saamelaisen kulttuurin vahvistamista. Saamelaisilla on oltava oikeudet peruspalveluihin sekä kielen ja kulttuurin opetukseen. Erityisesti kielipesien toimintaedellytykset on turvattava. Tavoitteena on oltava, että kielitaito elpyy ja siirtyy sukupolvelta toiselle. Saamelaiskulttuurin edistämisessä ei ole kysymys vain pohjoisen asiasta, vaan saamelaisten oikeudet on turvattava koko maassa. Saamelaisia asuu ympäri Suomea 230 eri kunnassa.

Saamelaisten asian edistämisessä pohjoismainen sekä muiden pohjoisten valtioiden välinen yhteistyö on tärkeää. Myös Euroopan unionissa on otettava nykyistä paremmin huomioon sen ainoan alkuperäiskansan asiat.

Ennen ILO 169-sopimuksen ratifiointia on tehtävä riippumaton selvitys saamelaisten ja saamelaisalueiden elinolosuhteista. On selvitettävä, missä määrin nykyinen lainsäädäntö estää harjoittamasta heidän kulttuuriinsa kuuluvia elinkeinoja. Samalla on varmistettava keitä sopimus koskee sekä se, voitaisiinko erityisoikeuksia soveltaa myös muihin alkuperäisiin lappilaisiin. Tarvitsemme Suomen oloihin kestävän saamelaismääritelmän. Ennen sopimuksen hyväksymistä on selvitettävä myös mitä sopimuksen maa-alueiden omistus- ja hallintaoikeuksien luovuttamista koskeva 14. artikla käytännössä tarkoittaa.  ILO 169 -sopimuksen ratifiointiaikataulusta riippumatta Suomen on jatkuvasti ja määrätietoisesti edistettävä saamelaisten asemaa, oikeuksia ja kulttuurin vahvistumista.

 

4. Turvapaikat ja vapaa liikkuvuus

Turvakaupunkiverkosto

Millaisia mahdollisuuksia näette turvakaupunkiverkoston kehittämiselle?

Keskustalla ei ole aiheeseen kantaa.

Paperittomien terveyspalvelut

Mikä on puolueenne kanta paperittomien henkilöiden terveyspalveluiden järjestämiseen?

Tulisiko esitykseen tehdä lisäyksiä tai muutoksia – jos pitäisi, niin millaisia?

Keskustan edustajat olivat eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunnassa hallituksen esityksen kannalla. Raskaana oleville ja lapsille tulee turvata terveydenhoito ja kaikille kiireellinen hoito.

 

5. Verkkoseuranta ja -vakoilu

Mikä on puolueenne kanta verkkovalvontalakiin?

Millaisia keinoja näette kansalaisten turvallisuuden ja sananvapauden suojelemisessa yksilön oikeuksia loukkaamatta?

Miten Edward Snowdenin tapaus tulisi ratkaista?

Keskusta katsoo, että puolustusministeriön työryhmän mietintö muodostaa hyvän pohjan suomalaisen tiedustelulainsäädännön laatimiselle.  Tiedustelulainsäädäntöä laadittaessa on varmistettava perus- ja ihmisoikeuksien toteutuminen sekä elinkeinoelämän toimintaedellytykset.  Lainsäädännön jatkovalmistelussa on huomioitava laaja parlamentaarinen edustus.

 

6. Arvonlisävero

Mikä on puolueenne kanta kirjojen, lehtien ja sähkö- ja äänikirjojen arvonlisäverotukseen?

Pääperiaatteena pitää olla, että digitaalisilla sisällöillä tulisi olla sama verokanta kuin vastaavilla fyysisillä lehdillä ja kirjoilla. Arvonlisäverotus ei kuitenkaan ole vapaasti kansallisesti päätettävissä, sillä Suomea sitovista verokannoista on säädetty EU:n arvonlisäverodirektiivissä. Suomen on aktiivisesti vaikutettava siihen, että tämä direktiivi mahdollistaisi jatkossa alennetun verokannan soveltamisen myös digitaalisiin sisältöihin.

PEN Tiedotus