SDP Suomen PEN:in Eduskuntavaalitentissä

Eduskuntavaalitentti 2015

 

Suomen Sosiaalidemokraattinen Puolue vastasi kysymyksiimme seuraavasti

(lue Suomen PEN:in kysely kokonaisuudessaan saatteiden kera):

 

1. YK:n ihmisoikeuksien julistus ja sananvapaus

Tiedättekö, mitä YK:n julistus pitää sisällään?

Mikä on mielestänne suurin uhka sananvapaudelle Suomessa tällä hetkellä?

YK:n ihmisoikeuksien julistus on tuttu ja tärkeä julistus.

Suurin uhka sananvapaudelle Suomessa taitaa syntyä paineesta, jonka yhä pienemmällä joukolla tehtävä työ ja kasvava kiire aiheuttavat laatujournalismille.

 

2. Sananvapaus ja uskonto

Onko puolueenne valmis keskustelemaan pykälän kumoamisesta Suomessa?

Jos kannatatte pykälän uudelleenmuotoilua, miten sitä tulisi muokata?

Jos haluatte säilyttää pykälän, millä perustelette sitä?

Sdp:n mielestä on perusteltua jatkossakin turvata rikoslailla yksilöiden ja yhteisöjen oikeus uskonnon harjoitukseen. Tämä on tärkeää jotta ihmisoikeuksiin kuuluva positiivinen uskonnonvapaus voi toteutua.

Tämän estämättä SDP:llä on valmius keskustella jumalanpilkan kriminalisoinnin kumoamisesta. Nykymuodossaan 17 luvun 10 § kriminalisoi sellaisiakin tekoja, jotka eivät kaikissa oloissa sisällä jumalanpalveluksen tai muunkaan uskonnonharjoittamisen häiritsemistä tai estämistä. (”jumalan tai pyhänä pidettyjen asioiden pilkkaaminen”)

Ihmisoikeuksiin kuuluva uskonnonvapaus turvaa jokaisen oikeutta harjoittaa uskontoaan. Tämä ei käsityksemme mukaan tarkoita sitä että uskontoon tai sen harjoittamiseen kohdistuva kritiikki tai satiiri olisi kiellettävä silloinkin, kun se ei estä tai häiritse uskonnon harjoittamista. Tärkeää on, ettei oikeutta uskonnon harjoittamiseen estetä.

Rikoslaissa on tarpeen säätää rajoituksia sananvapaudelle silloin kun on kyse esimerkiksi kiihottamisesta kansanryhmää vastaan kuten onkin tehty. 17 luvun 10 § 1. kohta ei ole perusteltu uskonnonvapauden näkökulmasta ja koska se rajoittaa sananvapautta, mainitun kohdan sisällyttäminen rikoslakiin on ongelmallista. Jos pykälän otsikko säilytettäisiin, sisällön tulisi kohdistua yksinomaan häiritsemättömän uskonnon harjoittamien turvaamiseen.

 

3. Kulttuurinen monimuotoisuus

Ruotsin kieli Suomessa

Kuinka tärkeää kaksikielisyyden turvaaminen on puolueellenne ja toimenpiteillä edistätte kaksikielisyyttä jatkossa?

Mikä on kantanne kokeiluun, jossa tutkitaan alueellisia vaihtoehtoja ruotsin kielen opiskelulle?

SDP pitää perusteltuna molempien kansalliskielten opetusta, haluaa vahvistaa kansalliskielten osaamista sekä korostaa monipuolisen kielitaidon merkitystä.

Tasa-arvon lisäämisen kannalta on olennaista se, että alemman koulutustason perheistä tulevat lapset saavat päiväkodissa ja koulussa samanlaiset edellytykset rikkaan kielitaidon kehittymiselle, jonka koulutettujen vanhempien kotitausta usein tarjoaa. Niin oman äidinkielen kuin vieraiden kielten opiskelussa tarvitaan uudenlaista ajattelua, jossa hyödynnetään lapsen ja nuoren kielellisiä herkkyyskausia ja monipuolistetaan vieraiden kielten osaamista.

Kieliolosuhteiden muuttuessa on selvää, että kansalaisten kielitaidon on laajennuttava kotimaisista kielistä ja englannista muihin maailman valtakieliin, kuten kiinaan, espanjaan ja ranskaan sekä alueellamme ja taloudelliselle toiminnallemme keskeisiin kieliin kuten venäjään ja saksaan. Viimeisen kymmenen vuoden aikana kehitys on tässä suhteessa kulkenut nopeasti väärään suuntaan näiden kielten opiskelun jatkuvasti vähentyessä. Vähimmäistavoite on, että jokainen oppii vähintään kolmea vierasta kieltä sellaisella tasolla, että voi käyttää kieltä omassa arjessaan.

Kielitaidon laajentamistarpeesta ei kuitenkaan seuraa, että toisen kotimaisen kielen asemaa lailliselta asemaltaan kaksikielisessä maassa olisi syytä kaventaa. SDP pitääkin tärkeänä, että toisen kotimaisen kielen opetuksen ajankohta ja opetuksen tapa päivitetään tukemaan opiskelumotivaatiota ja oppilaiden laajaa kielellistä sivistystä edistetään laajentamalla kieltenopiskelua perusopetuksessa.

Saame

Mikä on puolueenne kanta ILO 169 -sopimukseen?

Mitä puolueenne tekee ja tulee tekemään saamelaisten oikeuksien, kulttuurin ja kielten elinvoimaisuuden edistämiseksi Suomessa?

SDP tukee pyrkimyksiä edellytysten luomiseksi ILO 169 -sopimuksen ratifioimiseksi.

Saamelaisten itsehallinto on jo johdonmukaisesti laajentunut Suomessa. Luontaiselinkeinot eivät ole vakavasti uhattuna saamelaisalueella, eikä esimerkiksi kaivoshankkeita olla käynnistämässä siellä. Vaikka poronhoidon merkitys on vähentynyt mm. saamelaisten muuttoliikkeen vuoksi etelään, sillä on erityistä merkitystä alkuperäisen identiteetin säilyttämisessä. ILO 169 -sopimuksen ratifioiminen tämän vaalikauden aikana kirjattiin hallitusohjelmaan oletuksella, että eri osapuolien välillä saavutetaan kohtuullinen yksimielisyys. Tässä ei kuitenkaan onnistuttu.

 

4. Turvapaikat ja vapaa liikkuvuus

Turvakaupunkiverkosto

Millaisia mahdollisuuksia näette turvakaupunkiverkoston kehittämiselle?

Turvakaupunkiverkosto on selvittämisen arvoinen asia. Osa henkilöistä varmaan voisi jatkaa työskentelyä myös Suomessa ollessaan. SDP:llä ei ole pohdittuna kantaa apuraha- tai muuhun rahoitukseen.

Paperittomien terveyspalvelut

Mikä on puolueenne kanta paperittomien henkilöiden terveyspalveluiden järjestämiseen?

Tulisiko esitykseen tehdä lisäyksiä tai muutoksia – jos pitäisi, niin millaisia?

SDP kannattaa edelleen esityksen hyväksymistä seuraavassa eduskunnassa.

 

5. Verkkoseuranta ja -vakoilu

Mikä on puolueenne kanta verkkovalvontalakiin?

Millaisia keinoja näette kansalaisten turvallisuuden ja sananvapauden suojelemisessa yksilön oikeuksia loukkaamatta?

Miten Edward Snowdenin tapaus tulisi ratkaista?

SDP katsoo, että oikeusvaltiossa viranomaisille voidaan myöntää vain sellaisia toimivaltuuksia, jotka kuuluvat niiden lakisääteisiin tehtäviin. Koska Suomessa ei ole tiedustelulainsäädäntöä, sen säätäminen on tarpeellista. Lainsäädännön tulee määritellä kokonaisuuteen liittyvien viranomaisten erilaiset tiedusteluoikeudet niin Suomessa kuin ulkomailla, tiedustelua harjoittavien organisaatioiden rooli sekä juridinen ja parlamentaarinen valvonta.

Koska Puolustusvoimat harjoittaa sotilastiedustelua Suomen sotilaallisen turvallisuuden takaamiseksi, on tarkoituksenmukaista, että sotilastiedustelusta laaditaan oma säännöstönsä, joka pitää sisällään myös juridisen ja parlamentaarisen valvonnan.

Kansalaisten perusoikeudet on turvattava myös uudessa lainsäädännössä. Kansalaisten yksityisviestien avaaminen tulee mahdollistaa ainoastaan rikostapauksissa kuten nykyisessäkin lainsäädännössä. Myös journalistien lähdesuoja on edelleen säilytettävä. Siviilitiedustelun tarpeiden ja tehtävien osalta on selvitettävä rajapinnat muiden viranomaistoimijoiden kanssa.

Tietoliikennetiedustelun osalta perustelut ja toteutus vaativat laajapohjaista jatkotyötä. Siinä on huomioitava paitsi ihmisoikeudet, kansainväliset ihmisoikeussopimukset, elinkeinoelämän tarpeet ja Suomen kilpailukyky sekä perustuslailliset näkökohdat, myös juridinen ja parlamentaarinen valvonta sekä taloudelliset vaikutukset.

 

6. Arvonlisävero

Mikä on puolueenne kanta kirjojen, lehtien ja sähkö- ja äänikirjojen arvonlisäverotukseen?

SDP esitti jo viime syksynä lehtitilausten arvonlisäveron alentamista nykyisestä. Kirjojen alennetulle alv:lle on hyvät perusteet, ja haluaisimme laskea sähkö- ja äänikirjojen verotuksen samalle tasolle sen kanssa. Suomen tulee pyrkiä muuttamaan EU:n arvonlisäverodirektiiviä niin, että tämä olisi mahdollista.

PEN Tiedotus