Québecmanifest om översättning av litteratur och om översättarnas rättigheter

PEN lyfter fram översättarnas rättigheter

Internationella PEN, som grundades i London år 1921, främjar yttrandefrihet inom litteratur och konst och är den äldsta medborgarorganisationen och den största litteraturföreningen i världen.  PENs Språk- och översättningskommitté (Translation and Linguistic Rights Committee) främjar översättning av litteratur, dialog mellan språk och kultur och stöder särskilt små och trängda språk.

För att uppfylla sina mål utfärdar PEN deklarationer och resolutioner. Språk– och översättningskommittén formulerade UNESCOs Universella deklaration om språkrättigheter år 1996. År 2011 sammanfattade kommittén deklarationen till tio punkter: Girona manifest om språkliga rättigheter som stöder den språkliga mångfalden. På Internationella PENs kongress förra hösten godkändes en deklaration, som komplementerar Girona manifestet och tar ställning för översättarnas situation.

Québecmanifest om översättning av litteratur och om översättarnas rättigheter publiceras nu på Finlands PENs hemsida samt på Satakieli-bloggen, som hyllar flerspråkighet. Manifestet på engelska finns på Internationella PENs hemsida.

Québecmanifest om översättning av litteratur och om översättarnas rättigheter

  1. Översättandet av litteratur kräver passion. Genom att främja öppenhet och agera för fred och mot orättvisor, intolerans och censur, inbjuder översättandet till dialog med världen omkring.
  2. Alla kulturer är inte jämbördiga när det gäller översättningar. En del kulturer översätter av fri vilja, andra under tvång. Översättandet är en central faktor i arbetet för att beskydda språk och kulturer.
  3. Även om översättarna respekterar författarna och originaltexterna, är de också själva skapande konstnärer. De strävar inte enbart till att reproducera ett litterärt verk, utan till att föra verket vidare så att det omfattas av en större värld. Översättarna är inte enbart budbärare, fastän de talar i andras namn, de har också en egen röst. De verkar framför allt till förmån för kulturell diversitet genom att ge röst åt marginaliserade författare, litterära stilar och socialgrupper.
  4. Översättarnas rättigheter måste skyddas. Regeringar, förläggare, medier, arbetsgivare – alla måste respektera översättarnas status och behov, lyfta fram deras namn och ge dem en rättvis ersättning och skäliga arbetsvillkor – i alla former av tryckta och digitala medier.
  5. Översättarnas fysiska säkerhet och yttrandefrihet måste alltid garanteras.
  6. I deras egenskap av kreativa författare med speciella färdigheter och kunskaper, skall översättarna visas respekt och konsulteras i alla frågor som rör deras arbete. Översättningarna tillhör dem som skapat dem.

Québec i oktober 2015
Manifestet är översatt av Marianne Bargum

PEN Tiedotus